no-img
پارس یونی

پروژه طراحی نرم افزار سیستم کلینیک جراحی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پروژه طراحی نرم افزار سیستم کلینیک جراحی
امتیاز 2.83 ( 6 رای )پروژه طراحی نرم افزار سیستم کلینیک جراحی">
doc
۸ مهر ۱۳۹۶
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید
101صفحه

پروژه طراحی نرم افزار سیستم کلینیک جراحی


چکیده
در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.
مقدمه
در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از ۱۵ سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار ارائه نسخه بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.
از این رو از طرف مجریان پروژه تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند، این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.
از طرفی با آَشنایی قبلی مجریان نسبت به سیستم های درمانی از جمله کلنیک های جراحی تصمیم بر آن شد تا بنای این پروژه برپایه این سیستم ها باشد. برای نمود عملی این طرح تصمیم گرفته شد تا از اتتزاع دوری شود و کار عملا بر روی یک مرکز درمانی انجام شود. اما متاسفانه هیج یک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. و پروژه براساس یک سری فرضیات بنا نهاده شد. البته کمک هایی همه شد که نمی توان از آنها چشم پوشید. با کامل تر شدن پروژه یک مرکز جراحی در شهر قم حاضر به همکاری شد که برنامه بوسیله سیستم RAS برای آنها نصب و راه اندازی شد و هم اکنون در مرحله آزمایش می باشد.
با توجه به فراگیر شدن صنعت نرم افزار و نیاز جامعه جهانی به این فناوری بالا (High-Tech) دانشجویان رشته نرم افزار می باید گام موثری در این راه بردارند. صنعتی که در کشور ما همچنان رنگ و بوی آماتور دارد.

فهرست
چکیده ۱۱
مقدمه ۱۲
تکنولوژی های مورد استفاده ۱۳
۱ معرفی Actor های سیستم ۱۴
۱-۱ بیمار ۱۴
۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود ۱۴
۲-۱-۱ فیلد های اطلاعاتی بیمار ۱۴
۲-۱ مسئول پذیرش ۱۵
۳-۱ مسئول ترخیص ۱۵
۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص ۱۵
۲-۳-۱ ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود ۱۵
۴-۱ مدیر مرکز ۱۶
۱-۴-۱ ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. ۱۶
۲-۴-۱ اطلاعات مهم برای مدیر ۱۶
۵-۱ اپراتور اتاق عمل ۱۶
۶-۱ پزشک (تیم پزشکی) ۱۶
۲ Use Case های سیستم ……..۱۷
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ Use Case های تعریفی ۱۷
۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک ۱۹
۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی ۱۹
۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه ۲۰
۴-۲-۲ Use Case تعریف گروه های عمل ۲۱
۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل ۲۲
۶-۲-۲ Use Case تعریف بخش ۲۳
۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو ۲۴
۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش ۲۴
۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس ۲۵
۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح ۲۶
۱۱-۲-۲ Use Case تعریف نوع ترخیص ۲۷
۱۲-۲-۲ Use Case انواع بیهوشی ۲۸
۱۳-۲-۲ Use Case تعریف واحد های دارویی ۲۸
۱۴-۲-۲ Use Case تعریف تعرفه ها ۲۹
۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل ۳۰
۱۶-۲-۲ Use Case تعریف دارو های یک عمل ۳۱
۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل ۳۱
۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل ۳۲
۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل ۳۳
۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران ۳۴
۳-۲ Use Case های عملی ۳۵
۱-۳-۲ Use Case پذیرش بیمار ۳۵
۲-۳-۲ Use Case درج مشخصات بیمار ۳۶
۳-۳-۲ Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار ۳۷
۴-۳-۲ Use Case اتاق عمل ۳۸
۵-۳-۲ Use Case بخش ۴۰
۶-۳-۲ Use Case ترخیص ۴۰
۴-۲ Use Case های گزارش گیری ۴۲
۱-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه ۴۲
۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه ۴۳
۳-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی ۴۴
۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی ۴۵
۵-۴-۲ Use Case همه بیماران ۴۶
۶-۴-۲ Use Case شخصی پزشک ۴۶
۷-۴-۲ Use Case مشخصات بیماران بستری شده ۴۷
۸-۴-۲ Use Case عمل های انجام شده پزشکان ۴۸
۹-۴-۲ Use Case عمل های یک بیمار ۴۸
۳ BPM (Business Process Model) های سیستم ۵۰
۱-۳ پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار ۵۰
۱-۱-۳ بیمار در خواست پذیرش می کند ۵۰
۲-۱-۳ مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند ۵۰
۳-۱-۳ براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰
۴-۱-۳ صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود ۵۰
۵-۱-۳ صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود ۵۱
۲-۳ بررسی عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز ۵۱
۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک ۵۱
۴ شرح فنی ماژول(Form) ها ۵۲
۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست پزشکان ۵۲
۱-۱-۴ امکانات فرم ۵۲
۲-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۲
۳-۱-۴ دکمه های فرم ۵۲
۴-۱-۴ مشخصات ظاهری فرم پزشک ۵۲
۵-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۳
۶-۱-۴ دکمه های فرم ۵۳
۲-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست گروههای پزشکی ۵۳
۱-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۳
۲-۲-۴ دکمه های فرم ۵۳
۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی ۵۴
۴-۲-۴ مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک ۵۴
۵-۲-۴ اجزای فرم ۵۴
۶-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۷-۲-۴ دکمه های فرم ۵۴
۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها ۵۴
۱-۳-۴ امکانات فرم ۵۴
۲-۳-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۳-۳-۴ دکمه های فرم ۵۵
۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها ۵۵
۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها ۵۵
۱-۴-۴ اجزای فرم ۵۵
۲-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۵
۳-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها: ۵۶
۵-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۶-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها ۵۶
۵-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۵۶
۱-۵-۴ اجزای فرم ۵۶
۲-۵-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۳-۵-۴ دکمه های فرم ۵۶
۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ۵۶
۱-۶-۴ امکانات فرم ۵۷
۲-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۷
۳-۶-۴ دکمه های فرم ۵۷
۴-۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها ۵۷
۵-۶-۴ مشخصات ظاهری فرم دارو ۵۷
۶-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۷-۶-۴ دکمه های فرم ۵۸
۷-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو ۵۸
۱-۷-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۲-۷-۴ دکمه های فرم ۵۸
۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش ۵۸
۱-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۲-۸-۴ دکمه های فرم ۵۸
۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش ۵۹
۴-۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست سرویسها ۵۹
۵-۸-۴ امکانات فرم ۵۹
۶-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۹
۷-۸-۴ دکمه های فرم ۵۹
۸-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها ۵۹
۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان ۵۹
۱-۹-۴ فیلترهای فرم ۵۹
۲-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان ۶۰
۴-۹-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان ۶۰
۵-۹-۴ فیلترهای فرم ۶۰
۶-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰
۱-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۰
۲-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۱۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰
۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج ۶۱
۵-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۱
۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۲-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۱
۳-۱۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی ۶۱
۵-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی ۶۲
۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کای جراحی ۶۲
۴-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۵-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها ۶۲
۱-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۳
۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل ۶۳
۵-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۶-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۳
۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها ۶۳
۱-۱۴-۴ امکانات فرم ۶۳
۲-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۳-۱۴-۴ دکمه های فرم ۶۳
۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۵-۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر ۶۴
۶-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۴
۷-۱۴-۴ دکمه های فر ۶۴
۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه ۶۴
۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار ۶۵
۱-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۵
۲-۱۶-۴ دکمه های این فرم ۶۵
۳-۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات بیمار ۶۶
۴-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۶
۵-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۶
۶-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۶
۷-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار ۶۶
۸-۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات همراه بیما ۶۷
۹-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۷
۱۰-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۷
۱۱-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۷
۱۲-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار ۶۷
۱۷-۴ مشخصات ظاهری فرم اتاق عمل ۶۷
۱-۱۷-۴ امکانات فرم ۶۷
۲-۱۷-۴ فیلترهای فرم ۶۸
۳-۱۷-۴ دکمه های فرم ۶۸
۴-۱۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۸
۱۸-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۶۹
۱-۱۸-۴ امکانات فرم ۶۹
۲-۱۸-۴ فیلترهای فرم ۶۹
۳-۱۸-۴ دکمه های فرم ۶۹
۱۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۹
۲۰-۴ مشخصات ظاهری فرم ترخیص ۷۰
۱-۲۰-۴ امکانات فرم ۷۰
۲-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۰
۳-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۰
۴-۲۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص ۷۱
۵-۲۰-۴ مشخصات ظاهری فرم عمل ۷۱
۶-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۲
۷-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۲
۲۱-۴ کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف ۷۲
۱-۲۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه ۷۲
۲-۲۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۲
۲۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه ۷۳
۱-۲۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳
۲۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی ۷۳
۱-۲۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳
۲۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی ۷۴
۱-۲۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴
۲۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران ۷۴
۱-۲۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴
۲۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده ۷۴
۱-۲۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان ۷۵
۱-۲۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان ۷۵
۱-۲۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۹-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی ۷۶
۱-۲۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶
۳۰-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل ۷۶
۱-۳۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶
۳۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶
۱-۳۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶
۳۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷
۱-۳۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷
۳۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها ۷۷
۱-۳۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها ۷۷
۳۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷
۱-۳۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷
۳۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۱-۳۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۳۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران ۷۸
۱-۳۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران ۷۸
۳۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران ۷۸
۱-۳۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای ۷۹
۳۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۱-۳۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۳۹-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبور ۷۹
۱-۳۹-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۳۹-۴ دکمه های فرم ۷۹
۴۰-۴ فرم مربوط به تعویض کاربر ۷۹
۱-۴۰-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۴۰-۴ دکمه های فرم ۸۰
۴۱-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰
۱-۴۱-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۱-۴ دکمه های فرم ۸۰
۳-۴۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰
۴۲-۴ فرم مربوط به ماشین حساب ۸۰
۴۳-۴ فرم مربوط به پشتیبان گیری ۸۰
۱-۴۳-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۳-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۴-۴ فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری ۸۱
۱-۴۴-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۴-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۵-۴ فرم مربوط به بازیابی پشتیبان ۸۱
۱-۴۵-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۵-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۶-۴ فرم مربوط به تغییر پنل ۸۱
۱-۴۶-۴ فیلترهای فرم ۸۲
۲-۴۶-۴ دکمه های فرم ۸۲
۵ ERD های سیستم ۸۳
۱-۵ اصلی ۸۴
۲-۵ عمل ها ۹۴
۳-۵ روابط میان پزشکان و سرویس ها ۹۵
۴-۵ شرح حال برای عمل ۹۵
۵-۵ شرح حال کلی ۹۸
۶-۵ تخصیص دارو برای عمل ۹۹
نتیجه گیری ۱۰۰
منابع و ماخذ ۱۰۱برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *