no-img
پارس یونی

مهندسی نرم افزار و روشهای آن - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مهندسی نرم افزار و روشهای آن
doc
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید
50صفحه

مهندسی نرم افزار و روشهای آن


با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

 

فصل اول
مهندسی نرم افزار وروش های آن
۱-۱ مهندسی نرم افزار چیست ؟
مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .
درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .
مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مهندسی نرم افزار و روشهای آن ۷
۱-۱ مهندسی نرم افزارچیست ؟ ۷
۲-۱ ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته ۷
۳-۱ شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا ۸
۴-۱ معرفی Unified Modeling Language 8
۵-۱ تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process 9
فصل دوم
مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process 11
۱-۲ RUP چیست ؟ ۱۱
۲-۲ اصول ضروری RationalUnified Process 11
۳-۲ RUP وچرخه تکرار ۱۲
۴-۲ فازها، اهداف ونکات اصلی ۱۴
– فازشروع ( Inception ) 14
– فازشناخت ( Elaboration ) 15
– فازساخت (Constructin) 15
– فازانتقال ( Transition ) 15
۵-۲ نکات اصلی ۱۵
– چهارعنصراصلی مدل سازی ۱۵
۶-۲ نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری ۱۶
– نقش ها(Roles ) 16
– فعالیت ها(Activites) 16
– محصولات (Artifacts ) 17
– جریان های کاری (Workflows ) 17
۷-۲ عناصردیگرموجود در RUP 17
۸-۲ ساختارایستای RUP 18
۹-۲ اصول RUP (جریان کاری ) ۱۸
۱۰-۲ تعریف کلی RUP 19
۱۱-۲ چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد ۱۹
۱۲-۲ مواردضروری دریک پروژه RUP 20
۱-۱۲-۲ توسعه دید ونگرش ۲۰
۲-۱۲-۲ مدیریت برای اهداف ۲۱
۳-۱۲-۲ شناسایی وامکان سنجی ریسک ها ۲۲
۴-۱۲-۲ عوامل مورد پیگیری ۲۲
۵-۱۲-۲ امتحان کردن حالت تجاری ۲۲
۶-۱۲-۲ طراحی معماری قطعات سیستم ۲۳
۷-۱۲-۲ مراحل ساخت وآزمایش محصول ۲۴
۸-۱۲-۲ تصحیح وبازبینی نتیجه ها ۲۴
۹-۱۲-۲ مدیریت وکنترل تغییرات ۲۴
۱۰-۱۲-۲ مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر ۲۵
۱۳-۲ چرخه اصلی Rational Unified Process 25
۱-۱۳-۲ تصورغلط ۲۵
۲-۱۳-۲ نکته مهم ۲۶
۳-۱۳-۲ جریان های کاری غیرثابت ۲۷
فصل سوم
فازهای RUP 28
۱-۳ مقدمه ۲۸
۲-۳ فاز Inception 28
۱-۲-۳ فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception 29
۲-۲-۳ حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات Inception 30
۳-۲-۳- ارزیابی معیارها وضوابط ۳۰
۴-۲-۳ خروجی های الزامی فاز Inception 31
۵-۲-۳ طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan ) 31
۶-۲-۳ خروجی های اختیاری فاز Inception 33
۳-۳ فاز Elaboration 33
۱-۳-۳ فعالیت های ضروری درفاز Elaboration 34
۲-۳-۳ ساختارچرخه حیات فاز Elaboration 35
۳-۳-۳ ارزیابی معیارها ۳۵
۴-۳-۳ محصولات وخروجی های الزامی این فاز ۳۶
۵-۳-۳ خروجی های اختیاری این فاز ۳۸
۴-۳ فازساخت Construction 39
۱-۴-۳ ذهنیت مقدماتی ازفاز Constructin 39
۲-۴-۳ فعالیت های ضروری درفاز Constructin 40
۳-۴-۳ نکات مهم درفاز Constructin 40
۴-۴-۳ معیارارزیابی ۴۰
۵-۴-۳ خروجی های الزامی فاز Constructin 41
۶-۴-۳ خروجی های اختیاری فاز Constructin 42
۵-۳ فاز انتقال Transition 42
۱-۵-۳ فعالیت های ضروری فاز Transition 44
۲-۵-۳ ارزیابی معیارها ۴۴
۳-۵-۳ خروجی های فاز Transition 45
منابع و مأخذ ۴۷

{jfs 158}برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *