no-img
پارس یونی

مدیریت ریسک وروشهای ارزیابی خطر در صنایع - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مدیریت ریسک وروشهای ارزیابی خطر در صنایع
امتیاز 1.67 ( 3 رای )مدیریت ریسک وروشهای ارزیابی خطر در صنایع">
doc
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید
67صفحه

مدیریت ریسک وروشهای ارزیابی خطر در صنایع


بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطر آفرین در واحدهای اطلاعاتی سازمانها به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک در پروژه ٬رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستندکه درصورت وقوع به صورت پیامدهای منفی یامثبت براهداف پروژه موثر است. هر یک از این رویدادها دارای علل مشخص ونتایج وپیامدهای قابل تشخیص هستند.

با توجه به عنوان پروژه  به صورت جامع تعاریف مختلف ریسک و انواع گوناگون آن آمده است. سپس در ادامه به پروسه های مربوط به ارزیابی ریسک می پردازیم ودرباره اینکه به چه علت ارزیابی ریسک دارای اهمیت ویژه است بحث می کنیم . بعد از بررسی های انجام شده به موضوع اصلی این پروژه یعنی تکنیکهای آنالیز پرداخته می شود.

امروز در دنیای بزرگی که در حال تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی برای بقای خود باید مزیت های رقابتی را شناسایی کرده ودر تقویت عوامل موثر آن کوشا باشد . مراقبت وضعیت دائمی سیستم از جمله عوامل موثر درباب مزیت رقابتی محسوب  می شود و در این بین داشتن یک سیستم ایمن مستلزم کنترل همه جانبه خطرات بالقوه ای است که سیستم را تهدید می کند . به همین جهت یک سیستم با خط مشی ایمنی سیستم از مرحله قبل از تولد یعنی فازایده نوتفکر شروع شده وتاپایان فاز کنارگذاشتن سیستم ادامه می یابد.دراین پروژه به بررسی مهم ترین تکنیکهای آنالیزمی پردازیم وکاربرد هریک با توجه به نوع سیستم وعمق کار ومحدودیت های ممکنه را بیان می کنیم .FMEA یکی از تکنیک های مورد بررسی می باشد که پس از شرح دقیق ، موارد مورد استفاده و فواید کاربرد آن را نیز بیان می کند . دومین روش HAZOPمی باشد که روشی سیستماتیک وکیفی است که براساس کلمات کلیدی قراردارد . به همین ترتیب متدهای FTA,ETA,CCA,PHA مورد تجریه وتحلیل قرار گرفته و مواردکاربرد آنها بیان شده است. [٣]

پیچیده ترشدن سیستم های جامعه امروزی از یک طرف و الزامات سیستمهای کنترل کیفیت از سوی دیگر لزوم ارزیابی؛ تجزیه وتحلیل ومدیریت ریسک را به وضوح نشان میدهد. در سیستمهای کنو نی استفاده از روش سنتی در امور فوق بی فایده بوده و استفاده از تکنیکها و روشهای به روز اجتناب ناپذیر  می باشد. با توجه به اینکه به چنین مواردی در دروس دانشگاهی پرداخته نمیشود؛ لذا محققان میبایست با استفاده از منابع موجود دانش لازم را کسب نمایند. در طول چند سال تجربه تدریس وبخصوص تحقیق وبرگزاری کارگاه های آموزشی؛ کمبود منابع در موضوع مطروحه بشدت احساس  می گردید.

لازم به ذکر است دامنه مدلهای ارزیابی ومدیریت ریسک به قدری وسیع است که معرفی تمامی آنها   امکان پذیر نمی باشد .

در هر جامعه مدرن، مهندسان ومدیران فنی مسئول برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت وبهره برداری از     ساده ترین محصول تا پیچیده ترین سیستم ها هستند. از کار افتادن محصولها وسیستمها موجب وقوع اختلال در سطوح مختلفی می شود و می تواند حتی به عنوان تهدیدی شدید برای جامعه ومحیط زیست تلقی شود. از این رو مصرف کنندگان و به طور کلی مردم جامعه انتظار دارند که محصولها وسیستمهای پایا ، اطمینان بخش وایمن داشته باشند .

اغلب حوادث مهم از جمله ٬ سه حادثه مهم چرنوبیل٬ زیبراگ  کلافام با روابط پیچیده انسانی مرتبط بوده اند.بطور خلاصه خطاهای انسانی در اکثر حوادث به طرق مختلف دخالت دارند.در چند سال اخیر یکی از موارد جالب در مدلسازی ٬فاکتورهای انسانی برای قابلیت اطمینان و ارزیابی ریسک می باشدو می توا ند برای تعیین نحوه توزیع خطاهای انسانی و خطاهای سیستم مورد استفاده قرار گیرد.به بیان دیگر قابلیت اطمینان و ارزیابی ریسک ٬ یکی از موارد مورد نیاز برای تعیین دامنه احتمال خطای داده های مورد استفاده در مدل درخت خطا می باشد.در دهه های بعد از ١٩۶٠ بر توسعه بانک اطلاعاتی نرخ خطاهای انسانی تاکید شده است.[١]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده   ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات

١-١- قابلیت اطمینان ۴

فصل دوم : ارزیابی و مدیریت ریسک

۲-١- ریسک ۹

۲-۲- تعاریف و مفاهیم اولیه ۱۰

۲-٣- تحلیل ریسک ۱۱

۲-۴- ارزشیابی ریسک ۱۲

۲-۵- ارزیابی ریسک ۱۳

۲-۶- برآورد میزان ریسک ۱۴

۲-٧- کنترل ریسک ۱۴

۲-٨-مدیریت ریسک ١۵

۲-٨-١- برنامه ریزی مدیریت ریسک ۱۵

۲-٨-۲- تبیین ریسک ۱۵

۲-٨-٣- فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ۱۵

۲-٨-۴- تجزیه و تحلیل کمی ریسک ۱۵

۲-٨-۵- برنامه ریزی پاسخ به ریسک ۱۵

۲-٨-۶- شش گام در فرآیند مدیریت ریسک ۱۶

۲-٨-٧- اهداف مدیریت ریسک ۱۷

فصل سوم :روشهای شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر

٣-١- شناسایی خطر ۲۲

٣-۲- ممیزی ایمنی ۲۳

٣-٣- روش MIMIX 24

٣-۴- تجزیه و تحلیل چه می شود- اگر ۲۴

٣-۵- تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) 25

٣-۵-١- فرآیند تجزیه وتحلیل درخت خطا ۲۵

٣-۶- تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن ((FMEA 26

٣-٧- تحلیل قابلیت اطمینان انسان (HRA) 27

٣-٨-  ارزیابی کمی ریسک (QRA) 28

٣-٩- معیارهای کنترل خطرات ۲۹

فصل چهارم : مروری بر روشهای آنالیز و ارزیابی ریسک

۴-١- روش کیفی تجزیه و تحلیل ریسک ۳۳

۴-١-١- تجزیه و تحلیل مقدماتی ریسک ۳۳

۴-١-۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر(PHA ) 34

۴-١-۲-١- مزایا ۳۴

۴-١-۲-۲- محدودیت ها ۳۴

۴-١-٣- مطالعه خطرات و قا
بلیت عملیاتی ۳۵

۴-١-۴- حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن(FMEA) 35

۴-۲ روشهای تجزیه و تحلیل درختی ۳۶

۴-۲-١- تجزیه و تحلیل درخت خطا ۳۶

۴-۲-۲- درخت رخداد ۳۷

۴-۲-٣- تجزیه و تحلیل اثر و پیامدها ۳۷

۴-۲-۴- درخت ریسک غفلت مدیریت ۳۸

۴-٣- روش ماتریس ارزیابی خطر ۳۸

فصل پنجم :تشریح برخی از تکنیکهای تجزیه و تحلیل ریسک

۵-١- روش مطالعه خطر و قابلیت عملیاتی ( HAZOP) .42

۵-١-١- تجزیه و تحلیل روش مطالعاتی HAZOP   ۴۳

۵-١-۲- روش جمع آوری اطلاعات در مطالعه HAZOP 43

۵-۲-  روشهای تجزیه و تحلیل خطا ۴۶

۵-٣- روش حالات خطا و تحلیل اثرات آن ۵۰

۵-٣-١- تاریخچه FMEA 51

۵-٣-۲- اهداف FMEA 51

۵-٣-٣- FMEA وسیستم کیفیت جامع ……………………………………………………………………………. ۵۱

۵-٣-۴-  ارزیابی ریسک خطا ……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۵-٣-۵-  اندازه تیم FMEA ……………………………………………………………………………………………………53

۵-٣-۶- فرآیند …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۵-٣-٧- ده مرحله برای یک FMEA ………………………………………………………………………………………54

۵-٣-٨- تشریح مراحل ده گانه FMEA …………………………………………………………………………………54

فصل ششم : نتیجه گیریو پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………۶۷

فهرست جداول

عنوان و شماره جداول                                                                                شماره صفحه

جدول شماره ۴-١: احتمال وقوع خطر ۳۹

جدول شماره ۴-۲ : شدت خطر ۳۹

جدول شماره ۴-٣ : ماتریس خطرات ۴۰

جدول شماره ۴-۴ : نسبت درجه بندی معیرهای کیفی به مقادیر کمی ۴۰

جدول شماره ۵-١ : مطالعه عملکرد خطر ۴۴

جدول شماره ۵-۲ : مطالعه عملکرد HAZOP 44

جدول شماره ۵-٣ : نمونه تکمیل شده مدلHAZOP 45

جدول شماره ۵-۴ : رتبه بندی اثرات خرابی ۵۰

جدول شماره ۵-۵ : عناصر کلیدی فرآیند  FMEA 52

جدول شماره ۵-۶ : حالات خطا وتجزیه و تحلیل اثرات آن ۵۷

جدول شماره ۵-٧ : مقیاس درجه بندی شدت ۵۸

جدول شماره ۵-٨ : مقیاس درجه بندی وقوع ۵۹

جدول شماره ۵-٩ : درجه بندی کشف ۶۰

جدول شماره ۵-١٠ : اقدامات خاص برای کاهش درجه بندی ها ۶۲

فهرست اشکال

عنوان و شماره اشکال                                                                           شماره صفحه

شکل شماره ١-١ : نمودار انواع منابع خطاها و ارتباط آنها با همدیگر ۶

شکل شماره ۲-١ : چهارچوب معیار قابلیت پذیرش ( قابلیت تحمل ) ۱۲

شکل شماره ۲-۲ : نمودار برنامه ریزی مدیریت ریسک ۱۶

شکل شماره ۲-٣ : فرآیند مدیریت ریسک ۱۹

شکل شماره ۲-۴ : جزئیات فرآیند مدیریت ریسک ۲۰

شکل شماره ٣-١ : قدمهای اصلی فرآیند تجزیه و تحلیل درخت خطا ۲۶

شکل شماره ٣-۲ : مثال ساده ای از کاربرد درخت خطا در ریشه یابی علل ایجاد حریق ۲۷

شکل شماره ٣-٣ : مثالی از درخت واقعه برای قابلیت اطمینان انسانی ۳۱

شکل شماره ۴-١ : نمونه ای از بکارگیری روش درخت خطا ۳۶

شکل شماره ۴-۲ : نمونه ای از بکارگیری CCA 37

شکل شماره ۵-١ : تقسیم بندی انواع خرابی ۴۸

{jfs 12}موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *