no-img
پارس یونی

رفتارهای وابسته به دما و زمان از یک ترکیب چوب-پلی پروپیلن - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رفتارهای وابسته به دما و زمان از یک ترکیب چوب-پلی پروپیلن
امتیاز 4.00 ( 4 رای )رفتارهای وابسته به دما و زمان از یک ترکیب چوب-پلی پروپیلن">
doc
۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید
107صفحه

رفتارهای وابسته به دما و زمان از یک ترکیب چوب-پلی پروپیلن


چکیده
ترکیب چوب-پلاستیک (WPCs) آماده برای تبدیل شدن به یک جایگزین مناسب برای مهندسی عمران مصالح ساختمانی سنتی در انتخاب ظرفیت های ساختاری خواستاری می باشد.مانع اصلی برای استفاده از این مواد به عنوان اعضای ساختاری ، فقدان داده های عملکردی در شرایط نامطلوب می باشد. دو حالت در این مطالعه بررسی شده اند عبارتند از : عملکرد ایستا در بحران و فشرده سازی در دماهای بالا و رفتار بلند مدت در بحران و فشرده سازی چوب پلاستیک پلی پروپلین WPC در یک استرس طراحی کامل ازطریق تست شتاب.اولین بهره برای این تحقیق بحران استاتیک و مقاومت فشاری،سفتی، و رفتارهای زور زدن در درجه حرارت بالا بود. روابط معکوس برای دوام و سختی نهایی شد،درحالی که یک ارتباط مستقیم برای حداکثر فشار مشاهده شده است. یک تجزیه و تحلیل برای ارزیابی روابط سازنده غیرخطی انجام شد، رفتار بحران کنش مناسب نشان داده شده برای بحران و فشار می تواند برای هر نوع شرایط خدمات دما به احتمال زیاد درون یابی گردد. به علاوه، یک روش برای ارزیابی و پیاده سازی عوامل کاهش طراحی سازگار با روش های طراحی چوب براساس عملکرد نمونه ها در سطوح مختلف درجه حرارت پیشنهاد شده است.
تمرکز دوم از این کار ارزیابی عملکرد خزش از این فرموله سازی و ارزیابی اعتبار استفاده درجه حرارت به عنوان روش تست شتاب (TTSP) می باشد.رفتار خزش کوتاه مدت بااستفاده از قانون دوام Findley مدلسازی شده است. پارامترهای خزش کوتاه مدت مناسب از مدل روند پارامتر تعیین شده است. تست های کوتاه مدت سپس برای تولید منحنی های ارشد در بحران و فشار برای یک حداکثر مجاز یک مورد بارگذاری طراحی از ۴۰% از بارگذاری نهایی در ۲۱.۱ درجه سانتی گراد ترکیب می نماید. قابلیت پیش بینی این منحنی های ارشد ۵.۷ سال در بحران و ۲.۷ سال در فشردگی بوده است.دما به عنوان یک متغیر کارآمد برای تولید آزمون شتاب داده نسبت به مطالعات قبلی که از استرس استفاده می کنند، اثبات شده است.

 

مقدمه
ترکیبات چوب-پلاستیک (WPCs) یک کلاس از مواد مهندسی به طور عمده شامل یک مولفه لیگنوسلولوزیک (چوب) و یک مولفه پلاستیکی (Clemons,2002; Wolcott,2001) می باشند.اکثریت WPCs ها استفاده از پلاستیک های ترموست مانند پلی وینیل کلرید (PVC)، پروپلین (PP) ، پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) ، یا پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE).گونه های مختلف چوب، با شایع ترین آنها کاج،افرا و بلوط(Clemons,2002) آزمایش شده اند. علاوه بر گونه های مختلف چوب، مولفه چوب می تواند به ترکیبی در یکی از سه روش اصلی یکپارچه گردد : به عنوان آرد چوب، الیاف چوب های کوتاه یا الیاف چوب های بلند، با آرد چوب که رایج ترین شکل آن است (Clemons,2002; Wolcott,2001).با تمام ترکیبات ممکن از گرمانرم، گونه های چوب، و شکل چوب، طیف وسیعی از خواص مکانیکی برای جایگشت سه متغیر وجود دارد.کارقبلی به وسیله Slaughter (2004) یک فرموله سازی WPC را با یک ترکیب بهینه از مقاومت در برابر رطوبت،ثبات بعد، و دیگر ویژگی های فیزیکی با دوام، سفتی، و دیگر ویژگی های مکانیکی تعیین کرده است. فرمول توسعه یافته مواد مورد استفاده در این کار خواهد بود.

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۳
بخش اول ۴
مقدمه ۴
۱-۱ پیش گفتار ۵
۲-۱ انگیزه ۶
۱-۳ تحقیق و توسعه ۸
۱-۴ اهداف ۹
فصل دوم ۱۰
بررسی تجربی رفتار مکانیکی وابسته به دما از یک ترکیب کاج پلی پروپلین ۱۰
۲-۱ چکیده ۱۱
۲-۲ مقدمه ۱۲
۲-۳ مواد و روش ها ۱۳
۲-۳-۱ آزمایش مکانیکی ۱۴
۲-۳-۱-۱ تنش ۱۵
۲-۳-۱-۲ فشرده سازی ۱۵
۲-۴ نتایج و بحث ۱۵
۲-۴-۱ ویژگی های مکانیکی استاتیک ۱۵
۲-۴-۲روابط سازنده ۱۷
۲-۴-۳ توسعه فاکتورهای طراحی ۱۷
۲-۴-۳-۱ عوامل طراحی پیشنهادی ۱۸
۲-۴-۳-۲ سنجش برای بارگذاری های حرارتی ۱۹
۲-۴-۳-۳ ملاخظات برای پیاده سازی ۲۲
۲-۵ نتیجه گیری ها ۲۲
۲-۷ جداول ۲۴
۲-۸ اشکال ۲۷
فصل سوم ۳۳
رفتار وابسته به زمان از یک ترکیب پلی پروپیلن ساختاری ۳۳
۳-۱ چکیده ۳۴
۳-۲ مقدمه ۳۵
۳-۳ روش های تحلیلی ۳۶
۳-۳-۱ قانون قدرت Findley 37
۳-۳-۲ اصل انطباق زمان-دما TTSP 38
۳-۳-۳ مدلسازی سری Prony 40
۳-۴ مواد و روش ها ۴۰
۳-۴-۱ آزمایش مکانیکی ۴۱
۳-۴-۱-۱ تنش ۴۱
۳-۴-۱-۲ فشرده سازی ۴۲
۳-۴-۲ تجزیه و تحلیل مکانیکی دینامیکی ۴۲
۳-۵ نتایج و بحث ۴۳
۳-۵-۱ خزش کوتاه مدت و قانون قدرت Findley 43
۳-۵-۲ برنامه کار بردی TTSP برای نمودارهای جامع ۴۴
۳-۵-۳ بحث منحنی جامع و برنامه کاربردی ۴۴
۳-۶ بحث ها ۴۵
۳-۸ جداول ۴۸
۳-۹ اشکال ۵۱
ضمیمه A 59
بحث/ توجیه سطح فشار خمش ۵۹
۱-A . بحث سطح فشار خمش ۶۰
۲-Aمحاسبات پیشنهاد شده توسط Haiar در سال ۲۰۰۰ ۶۱
۳-Aمحاسبات پیش بینی شده توسط Davidow and Fridley 63
۵-A اشکال ۶۵
ضمیمه B 66
مقایسه خزش های منعطف میان فرمولاسیون های شناخته شده و ناشناخته WPC 66
۱. مقدمه ۶۷
۲-B رویکرد های تحلیلی ۶۷
۳-Bراه کار ها و روش ها ۶۷
۱-۳-B کنترل مواد ۶۷
۲-۳-B مواد آزمایشی( فورمولاسیون نا شناخته) ۶۸
۳-۳-b روش های تست مکانیکال ۶۸
۴-B روش های تحلیلی ۶۹
۱-۴-B تئوری Beam 69
۲-۴-B قانون قدرت Findley 70
۵-B نتایج و بحث ۷۲
۶-B نتیجه گیری ۷۳
جداول ۸-B 74
۹-Bاشکال ۷۶
ضمیمه C 80
جدول نتایج آزمون تجربی ۸۰
منابع ۹۵
Abstract 99

عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل ۲-۱ سه جعبه مشخصات از جمله ابعاد رسمی،همراه با محل نمونه در مقطع ( Kobbe , 2005) 27
شکل ۲-۲ ارتباط بین حداکثر تنش نمونه و درجه حرارت ۲۸
شکل ۲-۴ ارتباط بین ماژول های الاستیک و دما ۲۹
شکل ۲-۵ پارامتر رابطه ساختاری a باتوجه به دما ۲۹
شکل ۲-۶ پارامتر رابطه ساختاری b باتوجه به دما ۳۰
شکل ۲-۷ متوسط منحنی آزمون کششی برای هر سطح دما با مدل های سینوسی قوس هذلولی ۳۰
شکل ۲-۸ متوسط منحنی آزمون فشرده سازی برای هر سطح دما با مدل های سینوسی قوس هذلولی ۳۱
شکل ۲-۹ فاکتورهای تنظیم دمای استرس مجاز ۳۱
شکل ۲-۱۰ فاکتورهای تنظیم دمای ماژول های الاستیک ۳۲
شکل ۳-۱ سه جعبه مشخصات اکستروژن از جمله ابعاد اسمی، همراه با محل نمونه در مقطع ۵۱
شکل ۳-۲ نتایج کوتاه مدت خزش کششی در دماهای مختلف،شامل قانون دوام Findely متناسب شده در هر دما ۵۱
شکل ۳-۳ نتایج کوتاه مدت خزش فشرده سازی در دماهای مختلف،شامل قانون دوام Findely متناسب شده در هر دما ۵۲
شکل ۳-۴ روند برای سوش اولیه،۰،با توجه به دما ۵۲
شکل ۳-۵ روندی برای پارامتر m قانون Findely باتوجه به دما ۵۳
شکل ۳-۶ روندی برای پارامتر n قانون Findely باتوجه به دما ۵۳
شکل ۳-۷ منحنی تغییر برای ازمایش های کوتاه مدت خزش در بحران ها به منحنی ارشد ۵۴
شکل ۳-۸ منحنی تغییر برای آزمایش های کوتاه مدت خزش در فشرده سازی ها به منحنی ارشد ۵۴
شکل ۳-۹ تغییر داده MDA برای پشتیبانی ترمولوژیکالی ساده از این فرمول ۵۵
شکل ۳-۱۰ فاکتورهای تغییر منحنی ارشد، و مقادیر برای C1 و C2 در معادله WLF برای بحران، فشرده سازی و آزمون DMA 55
شکل ۳-۱۱ منحنی های خزش ارشد برای فشار و فشرده سازی ۵۶
شکل ۳-۱۲ منحنی ارشد تنش با مرزهای بالا و پایین ۹۵ درصد ۵۶
شکل ۳-۱۳ منحنی ارشد فشرده سازی با مرزهای بالا و پایین ۹۵ درصد ۵۷
شکل ۳-۱۴ منحنی ارشد تنش توسعه یافته در مقایسه با منحنی ارشد توسعه یافته بوسیله Kobbe 57
شکل ۳-۱۵ منحنی ارشد متراکم توسعه یافته در مقایسه با منحنی ارشد توسعه یافته توسط ۵۸
شکل ۱A رویکرد مقایسه یک محاسبه انرژی دقیق به یک انرژی تقریبی خطی برای تعیید یک نقطه عملکرد معادل ۶۵
شکل ۱-B اندازه گیری ها و پیش بینی ها برای کنترل مواد خزش در خمیدگی ۷۶
شکل ۲-B اندازه گیری ها و پیش بینی ها برای Univ. از مواد خزش wrt در خمیدگی ۷۶
شکل ۳-B ارزیابی پارامترهای خزش برای هر دو مواد ۷۷
شکل ۴-B ارزیابی پارامترهای خزش m برای هر دو مواد ۷۷
شکل ۵-B خزش اندازه گیری انطباقی برای کنترل مواد در خمیدگی ۷۸
شکل ۶-B اندازه گیری انطباقی خزش برای U از مواد مین در خمیدگی ۷۸
شکل ۷-B اندازه گیری انطباقی خزش برای کنترل مواد در زمان های مختلف از طریق آزمون ۷۹
شکل ۸-B اندازه گیری انطباقی خزش برای Univ از مواد مین در زمانهای مختلف ازطریق آزمون ۷۹

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۲-۱ جزئیات محصول برای مواد اکسترود شده ۲۴
جدول ۲-۲ پروفایل دمای اکسترودر برای تمام مواد تولید شده ۲۵
جدول ۲-۳ میانگین مقادیر برای پارامترهای آزمون باتوجه به حالت بارگذاری و دمای آزمون ۲۵
جدول ۲-۴ مقادیر برای پارامترها،a وb، برای مدلسازی رابطه ساختاری در هر دما برای هر حالت از بارگذاری ۲۶
جدول ۲-۵ خلاصه ای از ضرایب β برای تشکیل معدله ای برای محاسبه Ct 26
جدول ۲-۶ خلاصه ای از فاکتورهای تنظیم دمای پیشنهاد شده برای σult و E 27
جدول ۳-۱ جزئیات محصول برای مواد اکسترود شده ۴۸
جدول ۳-۲ پروفایل دمای اکسترودر برای تمام مواد تولید شده ۴۹
برای ۱۰۰ دقیقه آزمون در بحران و فشرده سازی findleyجدول ۳-۳ پارامترهای قانون نیروی ۴۹
جدول ۳-۴ ثابت ها برای معادله WLF برای تغییر فشرده سازی،بحران، و تست DMA انجام شده، شامل مقدار متناسب R2 50
جدول ۳-۵ پیروی از ثابت ها و زمان عقب افتادگی برای مدل سری های Prony استفاده شده برای ارائه بحران و منحنی های فشرده سازی ارشد ۵۰
جدول ۱-B مقادیر فشار تجربی در نقاط خاص در زمان های مختلف در پنج درصد از MOR برای هر دو ماده کنترل و دانشگاه. نمونه maine 74
÷ ۷۵
جدول ۳-B محاسبه پارامترهای قانون قدرت مستقل با استرس Findley و سویه های پیش بینی شده در نقاط خاص در زمان و تفاوت با نتایج تجربی گزارش شده در جدول ۱-C 75
جدول ۱-C جدول خلاصه از نتایج آزمون ایستا از آزمون های بحران اجرا شده در ۲۱.۱ درجه سانتی گرا (۷۰ درجه فارنهایت) ۸۱
جدول ۲-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در ۳۰ درجه سانتی گراد (۸۶ درجه فارنهایت) ۸۲
جدول ۳-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در ۴۰ درجه سانتی گراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) ۸۳
جدول ۴-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در ۵۰ درجه سانتی گراد(۱۲۲ درجه فارنهایت) ۸۴
جدول ۵-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۶۵.۶ درجه سانتی گراد(۱۵۰ درجه فارنهایت) ۸۵
جدول ۶-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در ۸۰درجه سانتی گراد(۱۷۶ دجه فارنهایت) ۸۶
جدول ۷-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در ۲۱.۱ درجه سانتی گراد( ۷۰ درجه فارنهایت) ۸۷
جدول ۸-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۳۰ درجه سانتی گراد(۸۶ درجه فارنهایت) ۸۸
جدول ۹-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۴۰ درجه سانتی گراد(۱۰۴ درجه فارنهایت) ۸۹
جدول ۱۰-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۵۰ درجه سانتی گراد (۱۲۲ درجه فارنهایت) ۹۰
جدول ۱۱-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۶۵.۵درجه سانتی گراد(۱۵۰ درجه فارنهایت) ۹۱
جدول ۱۲-C جدول خلاصه ای از نتایج آزمون استاتیک از آزمایش بحران انجام شده در۸۰ درجه سانتی گراد(۱۷۶ درجه فارنهایت) ۹۲
جدول ۱۳-C جدول خلاصه ای از ۱۰۰ دقیقه نتایج آزمایش خزش بحران ۹۳
جدول ۱۴-C جدول خلاصه ای از ۱۰۰ دقیقه نتایج آزمایش خزش بحران ۹۴برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *