no-img
پارس یونی

حذف نمکهای پایدار حرارتی از دی اتانول آمین - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
حذف نمکهای پایدار حرارتی از دی اتانول آمین
امتیاز 4.25 ( 4 رای )حذف نمکهای پایدار حرارتی از دی اتانول آمین">
doc
۶ بهمن ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
102صفحه

حذف نمکهای پایدار حرارتی از دی اتانول آمین


مقدمه
اصلی ترین خوراک مجتمع پتروشیمی رازی گاز است که از پنج حلقه چاه اختصاصی شرکت واقع در ژوراسیک مسجدسلیمان استخراج میگردد.عمق این چاههااز۳۹۶۰ تا ۴۲۷۰متراست . گاز مورد نیاز مجتمع را با فشاری در حدود (۲۲۰۰ Psig) 150 Kg/Cm2 تأمین مینماید ، این گاز حاوی ۲۵% ئیدروژن سولفوره و ۱۱% گازکربنیک است و بقیه آنرا ئیدروکربن های سبک تشکیل میدهند .
گاز ترش پس از نم زدایی در واحد جذب آب مسجد سلیمان ، بوسیله یک خط لوله ۲۰ اینچی بطول ۱۷۴ کیلومتر که حداکثر ظرفیت آن در حال حاضر حدود ۲۲۰ میلیون فوت مکعب در روز میباشد به مجتمع فرستاده میشود . در پاره ای از مواقع که میزان گاز مدکور جوابگوی نیاز مصرفی مجتمع نمیباشد ، کمبود آن از طریق شرکت ملی گاز منطقه یک اهواز تأمین میگردد .
نظر به اینکه این گاز بصورت خالص از چاه خارج نمیشود و با سایر مواد از جمله گازهای اسیدی چون H2S , CO2 همراه است که عمدتاً باعث خوردگی در واحدها میشود ، در واحد تصفیه گاز ترش ، گازهای اسیدی توسط حلال جدا میگردد.مهم ترین حلالهائیکه بعنوان جاذب مورد استفاده قرار می گیرند ، الکانول آمینها به فرمول کلی R-NH2 هستند . این مواد از مشتقات آلی آمونیاک بوده و بعلت داشتن خاصیت بازی و حلالیت مناسب در آب.بطور وسیعی در شیرین سازی گاز ترش مورد استفاده قرار می گیرند .
آمین مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی رازی دی اتانول آمین ( (HoC2H4)2 HNو یا DEA است که علاوه بر واکنش با H2S , CO2 ، با مواد دیگر در خوراک از جمله COS, CS2, HNC, NH3, SO2, SO3, O2 و غیره واکنش نموده و بالطبع از ظرفیت شیرین سازی آن کاسته شده و خوردگی را در واحدهای تصفیه گاز افزایش میدهد .
تغییررنگ آمین حاصل پدیده خوردگی است و فرآیند دگرداسیون سبب کاهش ظرفیت شیرین سازی و افزایش خوردگی است . همچنین آمین در گردش از طریق نشت آب خنک کننده در کولرهای آمین نیز آلوده شده و میزان کلراید موجود در آن بشدت افزایش می یابد . از عمده ترین محصولات ناخالص شدن آمین ، نمکهای پایدار حرارتی در آمین و یا (HSS) Amine Heat stable salts هستند که در دمای برج احیاء نیز تجزیه نمیشوند . به همین دلیل به نمکهای پایدار در حرارت معروفند .
عمده ترین آنهاعبارتنداز : کلراید، فرمات ، استات ، سولفات ، تیو سولفات ، گلیکولات ، اکسالات .
در نتیجه با گذشت زمان محصولات دگرداسیون در سیستم تولید و انباشته میشود که علاوه بر کاهش ظرفیت شیرین سازی گاز ترش سبب خوردگی سیستم تصفیه گاز نیز میشوند .
خنثی سازی نمکهای پایدار حرارتی در آمین توسط کاستیک متأسفانه بعنوان یک راه حل موقت مورد استفاده قرار می گیرد تا آمین آزاد را افزایش دهد ، لکن این عمل معایبی چون خوردگی ، ایجاد کف ، اتلاف آمین ، آلودگی و گرفتگی فیلترهارا همچنان بـاقـی خواهد نهاد . لکن حـذف HSS علی الخصوص به حداقل رسـاندن آنیـونهای آن ظرفیت شیرین سازی را بهبود بخشیده ، خوردگی و هزینه نگهداری را کاهش و در مجموع بازدهی را افزایش میدهد . از راههای مؤثر در حذف HSS طراحی و نصب واحدهای رزین تبادل یونی است . رزینهایی که پس از اشباع شدن از مواد HSS قابل بازیابی و احیاء میباشند .

فهرست مطالب صفحه

فصل اول ۵

مقدمه ۶

فصل دوم ۹

۱-۲- تفکیک کننده گازترش ورودی ۱۰
۲-۲- برج تماس باآمین (برج جذب) ۱۱
۳-۲- دستگاه تفکیک کننده گازشیرین ۱۲
۴-۲- مخزن انبساط (Flash Drum ) 13
۵-۲- برج احیاءآمین ۱۴
۶-۲- جوش آوربرج احیاء(Reboilr ) 15
۷-۲- کندانسورسیستم رفلاکس ۱۵
۸-۲- جداکننده وپمپ سیستم رفلاکس ۱۵
۹-۲- فیلتر ها ۱۶
۱۰-۲- فرآیند تصفیه گازترش ۱۶

فصل سوم ۱۸

۱-۳- تاریخچه تبادل یونی ۱۹
۱-۱-۳- روش تعویض یونی ۲۰
۲-۱-۳- چگونگی نمک زدایی محلول آمین ۲۰
۳-۱-۳- رزین های تعویض یونی کاتیونی ۲۱
وآنیونی قوی
۴-۱-۳- رزین های آنیونی قوی ۲۱
۵-۱-۳- نحوه گزینش یونهاتوسط رزین های ۲۲
کاتیونی وآنیونی قوی
۶-۱-۳- نکات مهم دانستنی درموردرزینها ۲۳

۲-۳- شستشوی معکوس رزینها ۳۲
۱-۲-۳- تزریق ماده شیمیایی احیاءکننده ۳۳
۲-۲-۳- شستشوی آهسته رزین ۳۳
۳-۲-۳- شستشوی سریع رزین ۳۳
۴-۲-۳- احیاءرزین ۳۳
۵-۲-۳- احیاءرزین های آنیونی ۳۴
۶-۲-۳- احیاءرزین باجریان هم جهت و ۳۴
غیر هم جهت
الف) احیاء باجریان هم جهت
ب ) احیاء باجریان غیر هم جهت

۳-۳- برسی پارامترهای مهم درطراحی سیستم ۴۰
تبادل یونی واثرات آن
۱-۳-۳- غلظت مواداحیاء کننده ۴۱
۲-۳-۳- درجه حرارت آمین خام ۴۱
۳-۳-۳- نوع ومیزان آب لازم جهت شستشوی رزینها ۴۱
۴-۳-۳- درجه حرارت احیاء کننده ۴۱
۵-۳-۳- سرعت خطی آمین عبوری ازبستر رزین ۴۲
۶-۳-۳- نوع رزینها باتوجه به ضریب یکنواختی ۴۲
آنها
۷-۳-۳- دبی آمین عبوری از بستر رزین ۴۲
۸-۳-۳- مقداراحیاء کننده ۴۳
۹-۳-۳- روش احیای رزین ۴۳
۱۰-۳-۳- غلظت املاح موجود درآمین ۴۳
۱۱-۳-۳- آلودگی های آمین خام ۴۴
الف) آلودگی مواد آلی
ب ) آلودگی به کلر آزاد
ج ) آلودگی به مواد معلق و رنگ
۱۲-۳-۳- واحدهای اندازه گیری ناخالصی آمین ۴۵

فصل چهارم ۴۹

انتخاب نوع رزین ۵۰
آنیونها ۵۰
کاتیونها ۵۱
۱-۴- انتخاب رزین آنیونی مناسب ۵۱
۱-۱-۴- تعیین ظرفیت رزینAmber Lite 402 Cl 53
۲-۱-۴- تعیین ظرفیت رزینAmber Lite 900 Cl 53
۳-۱-۴- تعیین ظرفیت رزینهای آنیونی۴۲۰۰ Cl 55
مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی
۴-۱-۴- برسی رزین آنیونی قویAmber Lite Ira 910 58
۵-۱-۴- برسی رزین آنیونی قوی ۴۲۰۰ Cl 60
پتروشیمی رازی
۶-۱-۴- برسی رزین آنیونی قویM-500 استفاده ۶۱
شده درپالایشگاه گاز خانگیران
۷-۱-۴- انتخاب بهترین رزین آنیونی ونتایج ۶۴

۲-۴- تعیین حداقل سود موردنیازجهت احیاء رزین ۶۵
۳-۴- تغییرمیزان کلراید در آمین ۶۸
۴-۴ نتایج ۷۰
۵-۴- روش های آزمایشگاهی به کار برده شده ۷۰
۱-۵-۴- روش اندازه گیری ظرفیت رزین آنیونی قوی ۷۰
۲-۵-۴- روش اندازه گیری کلراید درDEA 72
۳-۵-۴- روش اندازه گیری تیوسولفات درمحلول آمین ۷۲
۴-۵-۴- روش اندازه گیری H2S درDEA 74

فصل پنجم ۷۵

۱-۵- انجام آزمایشات تصفیه آمین با استفاده از ۷۶
رزین دراشل نیمه صنعتی Pilot
شرح پایلوت ۷۶
۲-۵- مراحل راه اندازی پایلوت تصفیه آمین با ۷۷
استفاده از رزین
۱-۲-۵- شستشویسیستم با آب DM 77
۲-۲-۵- احیاء رزین با سود۴% ۷۸
۳-۲-۵- شستشوی سیستم با آب DM جهت خارج نمودن ۷۸
سود
۴-۲-۵- تصفیه آمین با استفاده از رزین ۷۹
۵-۲-۵- تخلیه کامل آمین وشستشو با استفاده از ۸۰
آب DM
۶-۲-۵- احیاء مجدد رزین با استفاده از سود ۴% ۸۰
۷-۲-۵- شستشوی سیستم با آب DM 81

۳-۵- تعیین میزان آب شستشوی رزین ۴۲۰۰ Cl پس از ۸۱
خنثی سازی با سود
۴-۵- نتایج حاصل از ۷ بار راه اندازی پایلوت ۸۸
تصفیه آمین بشرح ذیل می باشد
۱-۴-۵- مراحل راه اندازی پایلوت تصفیه آمین ۹۰
با استفاده از رزین
۲-۴-۵- احیاء رزین ها ۹۱
۳-۴-۵- نمونه گیری ۹۲

۵-۵- برسی اقتصادی طرح ۹۳
۶-۵- طراحی پایه سیستم آمین در اشل صنعتی ۹۳
۱-۶-۵- محاسبه حجم رزین مورد نیاز برای واحد ۹۴
تصفیه آمین
۲-۶-۵- محاسبه زمان مورد نیاز برای خنثی ۹۴
سازی (مصرف سود)
۳-۶-۵- مقدار آب صنعتی مورد نیاز برای ۹۵
شستشوی رزین
۴-۶-۵- محاسبه حجم آمین ۹۵
۵-۶-۵- محاسبه میزان آب شستشو ۹۷
۶-۶-۵- محاسبه میزان سود مصرفی ۹۸
۷-۶-۵- محاسبه قطر مسیر آمین ۹۹
۸-۶-۵- حجم مخزن سودD-001 (جهت سود ۲۰% ) ۱۰۰
۹-۶-۵- محل نصب واحد ۱۰۰
۱۰-۶-۵- اطلاعات ارائه شده به وسیله سازندگان ۱۰۱
بعضی از رزین ها

منابع مورد استفاده در پروزه ۱۰۲موضوعات :
برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *