no-img
پارس یونی

تصفیه پساب های رنگی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
تصفیه پساب های رنگی
امتیاز 3.17 ( 12 رای )تصفیه پساب های رنگی">
doc
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید
94صفحه

تصفیه پساب های رنگی


چکیده:
گسترش روز افزون صنایع و کارخانه های تولیدی مواد رنگی در سراسر جهان موجب تولید روزانه میلیونها لیتر از پساب های رنگی توسط این صنایع می شود روش های مختلفی جهت از بین بردن مواد سمی رنگی در این پساب ها وجود دارد از قبیل فیلتراسیون ،روش فنتونی و از همه مهمتر روش انعقاد سازی و حذف ماده رنگی میباشد ،تمرکز تجهیزات تصفیه خانه بر روی روش انعقاد سازی به وسیله ی منعقد کننده هایی نظیر آلوم و پلی آمونیوم کلراید میتواند هم از نظر اقتصادی و هم راندمان بالای جداسازی کمک شایانی بخش تصفیه پساب کارخانه ها نماید.
این تحقیق به منظور بررسی روش های تصفیه پذیری برای فاضلاب تولید شده از صنایع تولید ماده رنگی می باشد. فاضلاب تولید شده صنعتی در حدود ۶۰۰ تا m^3⁄day 650 می باشد. ویژگی های فاضلاب آنالیز می شود و با استاندارد های پساب صنعتی برای تعیین راندمان تصفیه خانه ی حاضر، مقایسه می شود. ویژگی های این پساب ها از حد استاندارد تجاوز می کند. به منظور آگاهی از استانداردها، مطالعه تصفیه پذیری روی پساب برای شناسایی روش های مناسب جهت کاهش آلودگی، انجام شده است. روش هایی مانند پیش درمانی از طریق انعقاد و فیلتراسیون غشایی با فاضلاب انجام شده است. Coagulant های شیمیایی مانند کلراید پلی آلومینیوم (PALC)، کلراید آهن (〖Fecl〗_۳) و Ciba x-COL 7105 و روش معرف فنتون مورد بررسی قرار گرفته اند. از همه روش های پیش تصفیه، روش فنتونی و Ciba x-COL 7105در حذف ماده رنگی بسیار موثر می باشند و درحدود %۹۷ است و روش فنتونی برای حذف COD موثر می باشد. با این حال، هر دو گزینه ازنظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. بنابراین روشی با ترکیب ۶۰۰۰ ppm Fecl_3 و ۱۰۰۰ ppm Ciba x-COL 7105 یافت شده که به ترتیب برای راندمان حذف ماده رنگی۸۷% و ۵۸% COD موثر می باشد و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد. در سوی دیگر، حجم لجن تولید شده از این روش بالا می باشد و دارای شاخص حجم لجن ضعیف (SVI) می باشد که به انعقاد،جهت بالا بردن راندمان تصفیه، نیاز دارد. در مورد استفاده فیلتراسیون غشایی، جریان متقاطع نانو فیلتراسیون غشایی (NF) و آلترافیلتراسیون (UF) انجام می گیرد، NF در حذف ماده رنگی و فلزات سنگین موثر می باشد و در حذف TDS و CODتأثیر کمی دارد. به این ترتیب، نشان می دهد که به بررسی بیشتر در مورد نفوذ TDS و COD نیاز می باشد. با توجه به مطالب فوق، جهت اصلاح تصفیه خانه های موجود، پیشنهاد شده که تصفیه با تفکیک فاضلاب، از غلظت کم فاضلاب حجم بالا و غلظت بالای فاضلاب حجم کم آغاز شود که می تواند واحد پیش تصفیه به دنبال واحد فیلتراسیون غشایی و تصفیه لجن قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:سابقه ی تحقیق ۲
۱ ـ ۱ سابقه ی تحقیق ۳
۲ ـ ۱ بیان یک مشکل ۴
۳ ـ ۱ هدف مطالعه ۶
۴ ـ ۱ محدوده ی تحقیق ۶
فصل دوم:اطلاعات کلی مواد رنگی مصنوعی ۷
۱ ـ ۲ اطلاعات کلی مواد رنگی مصنوعی ۸
۱ ـ ۱ ـ ۲ شیمی ماده رنگی ۸
۲ ـ ۱ ـ ۲ سیستم های طبقه بندی برای ماده رنگی ۱۰
۳ـ ۱ ـ ۲ فرآیند تولید صنایع ساخت ماده رنگی ۱۴
۲-۲: ارزیابی ضایعات فرآیندهای تولید ماده رنگی ۱۶
۳ ـ ۲ منابع زباله ها و ویژگیهای آنها ۱۸
۱ ـ ۳ ـ ۲ آلاینده های هوا ۱۸
۲ ـ ۳ ـ ۲ مواد زائد مایع ۱۸
۳ ـ ۳ ـ ۲ مواد زائد جامد ۲۰
۴ ـ ۲ انتشار دستور العمل توسط آژانس چند جانبه ی تضمین سرمایه گذاری(MIGA) ۲۰
۱ ـ ۴ ـ ۲ پساب مایع ۲۰
۲ ـ ۴ ـ ۲ انتشار هوا ۲۰
۵ ـ ۲ استانداردهای کیفیت پساب صنعتی ۲۱
۶ ـ ۲ روش های تصفیه ی فاضلاب ۲۲
۱ ـ ۶ ـ ۲ جذب کردن ماده رنگی ۲۳
۲ ـ ۶ ـ ۲ انعقاد شیمیایی ۲۳
۴-۲- مکانیزم فرآیند انعقاد ۲۶
۳ ـ ۶ ـ ۲ روش فنتونی ۲۶
۴ ـ ۶ ـ ۲ – ازوناسیون ۲۷
۵ ـ ۶ ـ ۲ تکنولوژی غشایی ۲۸
۱ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۲ موقعیت و شکل غشاء ۳۰
۲ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۲ عوامل حمایتی سیستم غشایی برای تصفیه ی ضایعات ۳۱
۷ ـ ۲ تولید پاک کننده (CP) ۳۱
۱ ـ ۷ ـ ۲ سلسله مراتب تولید پاک کننده ۳۲
۲ ـ ۷ ـ ۲ وضعیت فعلی تولید پاک کننده (cp) ۳۴
۸ ـ ۲ بازرسی ضایعات ۳۵
۹ ـ ۲ نقشه برداری اقتصادی ۳۷
۱ ـ ۹ ـ ۲ وظایف نقشه برداری اقتصادی ۳۷
۱ ـ ۹ ـ ۲ مزایای نقشه برداری اقتصادی ۳۷
فصل سوم:روش شناسی ۳۹
۱ ـ ۳ مقدمه ۴۰
۲ ـ ۳ مجموعه ی اطلاعات ۴۱
۱ ـ ۲ ـ ۳ اطلاعات زمینه ۴۱
۲ ـ ۲ ـ ۳ بررسی کارخانه ۴۲
۳ ـ ۲ ـ ۳ نمونه برداری ۴۲
۳ ـ ۳ آنالیز مالی ۴۹
فصل چهارم:نتایج و بحث ۵۰
۱ ـ ۴ وضعیت فعلی سایت پژوهشی ۵۱
۱ ـ ۱ ـ ۴ اطلاعات عمومی کارخانه ۵۱
۲ ـ ۱ ـ ۴ عملیات در کارخانه ۵۳
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ فرآیند عمومی تولید در کارخانه ۵۳
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ لیست تجهیزات در کارخانه ۵۴
۳ ـ ۱ ـ ۴ مصرف آب ۵۶
۴ ـ ۱ ـ ۴ شیوه های شست و شو در کارخانه ی B و D ۵۸
۵ ـ ۱ ـ ۴ الگوی زهکشی در کارخانه ۵۹
۶ ـ ۱ ـ ۴ شیوه ی نگه داری کارخانه ۶۰
۷ ـ ۱ ـ ۴ وضعیت فعلی تصفیه خانه ی فاضلاب ۶۱
۸ ـ ۱ ـ ۴ ویژگیهای فاضلاب ۶۲
۲ ـ ۴ سطح آلودگی در فرآیندهای تولید ۶۴
۳ ـ ۴ مطالعات تصفیه پذیری بر روی فاضلاب ماده رنگی ۶۵
۲ ـ ۳ ـ ۴ روش فنتونی ۷۱
۳ ـ ۳ ـ ۴ خلاصه ی گزینه ها برای پیش تصفیه ۷۲
۴ ـ ۳ ـ ۴ آزمایش غشایی ۷۴
۴ ـ ۴ آنالیز مالی ۷۶
۵ ـ ۴ گزینه ی پیشنهادی برای اصلاح سیستم تصفیه ی پساب ۷۷
۶ ـ ۴ توصیه احتمالی در تغییرات کارخانه ۷۸
فصل پنجم:نتیجه گیری و توصیه ها ۸۰
۱ ـ ۵ نتیجه گیری ۸۱
۲ ـ ۵ توصیه هایی برای مطالعه ی بیشتر ۸۲

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۲ – طبقه بندی ماده رنگی برای کاربرد ۱۳
شکل۲-۲- ترتیب عملیات در ساخت ماده رنگی ۱۵
شکل ۳-۲-طرح بندی صنعت تولید ماده رنگی آزو ۱۶
شکل ۵-۲-واکنش معرف فنتونی ۲۷
شکل ۶-۲- راهنمایی کاربرد فیلتراسیون غشایی ۲۸
شکل ۷- ۲- شماتیک جداسازی برای سیستم های غشایی مختلف ۲۹
شکل ۸-۲- طرح کلی تولید پاک کننده ۳۲
شکل ۹-۲- پارامترهای فرآیند برای تولید پاک کننده ۳۳
شکل ۱۰-۲- روش های ارزیابی ضایعات ۳۶
فصل سوم
شکل ۱-۳- مطالعه چهارچوب ۴۰
شکل ۲-۳ – ۴۱
شکل ۳-۳- دستگاه تست Jar ۴۵
شکل ۴- ۳- روند آنالیز شاخص حجم لجن ۴۵
شکل ۵-۳- فرآیند معرف فنتونی ۴۷
شکل ۶-۳- سیستم جریان متقاطع غشایی ۴۸
فصل چهارم
شکل ۱-۴ – موقعیت کارخانه ۵۱
شکل ۲-۴- طرح کلی کارخانه ۵۲
شکل ۲-۴- طرح کلی کارخانه ۵۲
شکل ۳-۴- نمودار جریان فرآیند کلی کارخانه ۵۴
شکل ۴-۴- مصرف آب در کارخانه ۵۷
شکل ۵-۴ – نقشه برداری اقتصادی مصرف آب و تولید فاضلاب ۵۸
شکل ۶-۴- طرح زهکشی کلی ۶۰
شکل ۷-۴- تصفیه خانه فاضلاب ۶۱
شکل ۸-۴- ارزیابی ویژگی های فاضلاب در موقعیت های مختلف نمونه برداری در تصفیه خانه فاضلاب۶۲
شکل ۹-۴- راندمان کلی تصفیه خانه فاضلاب ۶۳
شکل ۱۰-۴- مقدارCOD فاضلاب از فرآیند تولید ۶۴
شکل ۱۱-۴ – مقدارTDS فاضلاب از فرآیند تولید ۶۶
شکل ۱۲-۴ – مقدارTSS فاضلاب از فرآیند تولید ۶۵
شکل ۱۳ -۴ – رانمان حذف PACL ۶۶
شکل ۱۴-۴- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن PACL ۶۶
شکل ۱۵-۴- راندمان حذف 〖Fecl〗_۳ ۶۷
شکل ۱۶-۴- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن 〖Fecl〗_۳ ۶۸
شکل ۱۷-۴- راندمان حذف Ciba x ـ col 7105 ۶۹
شکل ۱۸-۴- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن Ciba x ـ col 7105 ۶۹
شکل ۱۹-۴- حذف ماده رنگی در دوزهای مختلف Ciba x ـ col 7105 ۶۹
شکل ۲۰-۴- راندمان حذف ترکیب 〖Fecl〗_۳ و Ciba x ـ col 7105 ۷۰
شکل ۲۱-۴- مقادیر گوناگون لجن در زمان ۷۱
شکل ۲۲-۴- راندمان حذف معرف فنتونی توسط دوز ثابت H2 O2 در ۱ مولار ۷۲
شکل ۲۳-۴- راندمان حذف معرف فنتونی توسط دوز ثابت Fe2+ در ۱ مولار ۷۲
شکل ۲۴-۴- پیش تصفیه فاضلاب با استفاده از معرف فنتونی در لجن بهینه ۷۲
شکل ۲۵-۴- خلاصه راندمان حذف ماده رنگی و COD در گزینه های مختلف ۷۳
شکل ۲۶-۴- راندمان حذف ماده رنگی و COD از نفوذ ۷۵
شکل ۲۷-۴ ۷۵
شکل ۲۸-۴ ۷۵
شکل ۲۹-۴- تغییرات پیشنهادی سیستم تصفیه فاضلاب موجود ۷۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۲- ساختار کروموفور ها ۹
جدول ۲-۲- ساختار آئوکسوکروم ها ۹
جدول ۳-۲- طبقه بندی کاربردی ماده رنگی ۱۲
جدول ۴-۲- طبقه بندی کاربردی ماده رنگی ۱۳
جدول ۵-۲ – ویژگی های فاضلاب ۱۹
جدول ۶-۲- مصرف آب در تن سولفات ونیل تولیدی ۱۹
جدول ۷-۲- سطح تخلیه پساب صنایع تولید ماده رنگی ۲۰
جدول ۸-۲- استانداردهای پساب صنعتی ۲۱
جدول ۹-۲- مجموع مزایا و معایب روش ها برای تصفیه فاضلاب ماده رنگی ۲۲
جدول ۱۰-۲- کاربردهای موادمنعقدکننده شیمیایی ۲۴
جدول ۱۱-۲- کاربردهای موادمنعقدکننده شیمیایی ۲۵
جدول ۱۳-۲- ویژگی های غشاء ۳۰
جدول۱۴-۲- طرح و کاربرد پیکربندی غشاء های مختلف ۳۱
فصل سوم
جدول ۱-۳- خلاصه ای از نمونه برداری، بررسی، روش تحلیلی و مداخله و محدودیت های مورد نیاز۴۳
جدول ۱-۴- واحد تولید در کارخانه های مختلف ۵۳
جدول ۲-۴- ویژگی های فاضلاب ماده رنگی ۶۳
جدول ۳-۴- خلاصه دوز بهینه در گزینه های مختلف ۷۳
جدول ۴-۴- مقدار نسبی شار نفوذ با زمان ۷۶
جدول ۴-۴- خلاصه آنالیز قیمت ۷۶موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *