no-img
پارس یونی

بررسی و مطالعات مخازن جنوب غربی ایران - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی و مطالعات مخازن جنوب غربی ایران
امتیاز 3.50 ( 2 رای )بررسی و مطالعات مخازن جنوب غربی ایران">
doc
۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
42صفحه

بررسی و مطالعات مخازن جنوب غربی ایران


چکیده
در پایش تغییرات ارتفاعی یک میدان نفتی در گذر زمان، فاکتورهای مختلفی نظیر ژئومرفولوژی، زمین شناسی ساختمانی، چینه شناسی و سازندهای موجود، روند فرسایش سازندی، خاک شناسی و خصوصیات سیالات هیدروکربوری در مخازن در شناسایی هرچه بهتر رفتار مخزن و رسوبات روباره یاری رسانده و زمینه را برای تفسیر و تحلیل دقیق تر تغییرات ارتفاعی مخزن از نظر عامل ایجاد کننده فراهم می سازد.

مقدمه
در فصل پیش رو ویژگی های میدان نفتی مارون در زمینه های مرتبط با تغییرات سطحی به تفکیک مطرح راهگشا خواهد بود. در این DInSAR گردیده است که بررسی دقیق این خصوصیات جهت تفسیر نتایج حاصل از بخش پس از تشریح فاکتورهای مکانی و ظاهری میدان، به بحث و بررسی دقیق تر فروافتادگی دزفول و تاقدیس مارون پرداخته می شود تا زمینه مساعد جهت مقایسه بخش های مختلف تاقدیس مارون و رفتارشناسی آن ها فراهم گردد.
از آن جا که احتمال فرونشست ناشی از فعالیت های نفتی در میدان یکی از فرضیه های اصلی این پژوهش است، مخازن مارون و سیالات موجود درآن از دید مهندسی مخزن نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. وضعیت مخزن از نظر اشباعیت، حجم و نوع کلاهک گازی از جمله مواردی است که در تعیین نرخ فرونشست حاصل از استحصال ذخایر هیدروکربوری می تواند مؤثر باشد. وضعیت هیدروژئولوژی میدان به سبب مشارکت قابل ملاحظه آن در نرخ تولید از مخزن نیز فاکتوری است که در پایان فصل بدان پرداخته می شود.

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۳
معرفی منطقه مورد مطالعه ۳
۱-۱موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ۴
۱-۲ ژئومرفولوژی منطقه مورد مطالعه ۵
۱-۳ زمین شناسی ساختمانی منطقه مورد مطالعه ۶
۱-۴ چینه شناسی منطقه مورد مطالعه ۷
۱-۴-۱ سازند آسماری ۷
۱-۴-۲ گروه فارس ۸
۱-۴-۲-۱ سازند تبخیری گچساران ۸
۱-۴-۲-۲ سازند مارنی میشان ۹
۱-۴-۲-۳ سازند آواری آغاجاری ۱۰
۱-۵ حوضه پیش ژرفای زاگرس و فروافتادگی دزفول ۱۲
۱-۵-۱ جایگاه تاقدیس مارون در فروافتادگی دزفول ۱۳
۱-۵-۲ عدم انطباق تاقدیس های سطحی و عمقی در میدان مارون ۱۴
۱-۵-۳ دلایل خمش طولی در تاقدیس زیر سطحی مارون ۱۵
۱-۵-۳-۱ تأثیر سنگ شناسی و ضخامت سازند آسماری ۱۶
۱-۵-۲-۳ تأثیر تاقدیس های مجاور ۱۶
۱-۵-۴ تقسیمات راندگی مارون ۱۷
۱-۶ روند فرسایش درمنطقه مورد مطالعه ۱۸
۱-۷ خاک شناسی منطقه مورد مطالعه ۱۹
۱-۸ مشخصات عمومی میدان مارون از دیدگاه مهندسی مخزن ۲۲
۱-۸-۱ سیالات مخازن جنوب غرب ایران ۲۲
۱-۸-۲ نسبت حجم کلاهک گازی به حجم نفت درفروافتادگی دزفول ۲۵
۱-۸-۳ آب های همزاد مخازن نفتی جنوب غرب ایران ۲۵
فصل دوم ۲۷
نتایج حاصل از تداخل سنجی تفاضلی رادار و تفسیر آن ها ۲۷
۲-۱ تصاویر رادار مورد استفاده ۲۸
۲-۲ پردازش تصاویر اخذ شده از منطقه مورد مطالعه ۲۹
۲-۲-۱پیش پردازش ۲۹
۲-۲-۲ تهیه تداخل نما ۳۰
۲-۲-۳ حذف اثرات توپوگرافیک ۳۳
۲-۲-۴ بازیابی فاز و مکان مرجع نمودن ۳۵
۲-۲-۵ مسطح سازی تداخل نمای بازیابی شده و از میان بردن خطای مداری ۳۸
۲-۲-۶ تبدیل تداخل نمای بازیابی شده به نقشه تغییرشکل سطحی ۳۸
۲-۳ نتایج حاصل از تداخل سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی مارون ۳۹
۲-۴ بررسی نتایج حاصل از تداخل سنجی در مقایسه با نرخ تولید در چاه های مختلف ۴۵
۲-۴-۱ الگوی موجود در چاه شماره ۴ (یال جنوبی بخش شرقی میدان) ۴۶
۲-۴-۲ الگوی موجود در چاه شماره ۲۱۴(یال شمالی بخش شرقی میدان) ۴۷
۲-۴-۳ الگوی موجود در چاه شماره ۱۴۸(یال جنوبی بخش شرقی میدان) ۴۹
۲-۴-۴ الگوی موجود در چاه شماره ۴۰ (یال شمالی بخش شرقی میدان) ۵۰
۲-۵ تفسیر نتایج حاصل از تداخل سنجی تفاضلی میدان نفتی مارون ۵۲
۲-۵-۱ مطالعه رفتار ناهمگون بخش های مختلف میدان مارون ۵۲
۲-۵-۲ تفسیر از دید خصوصیات هندسی و ساختاری تاقدیس ۵۲
۲-۵-۳ تفسیر بر اساس خصوصیات شکستگی های تاقدیس مارون ۵۳
۲-۵-۴ تفسیر تمایز رفتاری در چاه های یال شمالی و جنوبی میدان مارون ۵۴
۲-۷ مدل سازی فرونشست تکتونیکی ۵۵
۲-۸ مدل سازی فرونشست حاصل از فعالیت بشر ۵۶
فصل سوم ۵۷
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۵۷
۳-۱ نتیجه گیری ۵۸
۳-۲ پیشنهادات ۶۰

عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل۱-۱ موقعیت جغرافیایی میدان نفتی مارون (Google earth,2010) 5
شکل ۱-۲ مقطع تیپ سازند آسماری در کوه آسماری(مطیعی،۱۳۷۴) ۷
شکل ۳-۱ مقطع سازند گچساران در کوه گچستان ( مطیعی،۱۳۷۴) ۹
شکل ۴-۱ مقطع تیپ سازند میشان(مطیعی،۱۳۷۴) ۱۰
شکل ۱-۵ مقطع تیپ سازند آغاجری (مطیعی،۱۳۷۴) ۱۱
شکل ۱-۶ مقطع تیپ بخش لهبری از سازند آغاجری ( مطیعی،۱۳۷۴) ۱۲
شکل ۱-۷ سازندهای زمین شناسی محدوده میدان مارون و موقعیت گسل و راندگی های سطحی (شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب، زمین شناسی گسترشی، ۱۳۸۸) ۱۴
شکل ۱-۸ روند فرسایش خاک در میدان مارون (فولادی مقدم،۱۳۸۸) ۱۹
شکل ۱-۹ منطقه نفتی مارون از نظر نوع خاک (فولادی مقدم،۱۳۸۸) ۲۱
شکل ۱-۱۰ نقشه خطوط هم مقدار نسبت حجم کلاهک گازی به حجم نفت مخازن آسماری (قسمت تیره شده مبین میدان های فاقد کلاهک گازی است)(مطیعی، ۱۳۷۴) ۲۴
شکل ۲-۱ نمونه ای از تصاویر حاصل از پردازش اولیه داده خام از منطقه مارون. تص.یر SLC،سمت راست،تصویر MLC تاریخ ۲۶/۰۹/۲۰۰۳ سمت چپ. ۳۰
شکل ۲-۲ نحوه محاسبه مقادیر انحراف به صورت دستی با دو تصویر MLC در نرم افزار GAMMA. 32
شکل ۲-۳ نمونه ای از تداخل نمای تهیه شده به روش فوق با خط مبنای ۲۶۰ متر پس از مسطح سازی. ۳۳
شکل ۲-۴ تصویر فاز تداخل نمای ۱۳/۰۲/۲۰۰۴ – ۲۶/۰۹/۲۰۰۳ پیش از بازیابی فاز. ۳۵
شکل ۲-۵ نقشه همدوسی حاصل از تداخل نمای بازیابی نشده ۱۳/۰۲/۲۰۰۴ – ۲۶/۰۹/۲۰۰۳. ۳۶
شکل ۲-۶ فایل ذخیره کننده اطلاعات مربوط به مناطق همدوسی پایین و باقیمانده در تداخل نمای ۱۳/۰۲/۲۰۰۴ – ۲۶/۰۹/۲۰۰۳. ۳۷
شکل ۲-۷ تداخل نمای تفاضلی ۱۳/۰۲/۲۰۰۴ – ۲۶/۰۹/۲۰۰۳ که بازیابی فاز در آن صورت گرفته است. ۳۷
شکل ۲-۸ تداخل نمای تفاضلی ۱۳/۰۲/۲۰۰۴-۲۶/۰۹/۲۰۰۳ پس از مسطح سازی (تصویر راست) و خطای مداری استخراج شده (تصویر چپ). ۳۸
شکل ۲-۹ نقشه تغییر شکل سطحی زمین مرجع شده میدان نفتی مارون در راستای خط دید ماهواره متناسب با تداخل نمای حاصل از تصاویر ۲۶/۰۹/۲۰۰۳ و ۱۳/۰۲/۲۰۰۴. ۳۹
شکل ۲-۱۰ موقعیت هریک از تصاویر اخذ شده مطابق با اختلاف زمانی و مداری . ۴۰
شکل ۲-۱۲ موقعیت چاه های نمونه در میدان نفتی مارون ۴۵
شکل ۲-۱۳ نرخ تولید نفت و گاز در چاه شماره ۴ مارون ضمن بازه ۳ ساله ۴۶
شکل ۲-۱۴ میزان فرونشست در چاه شماره ۴ مارون ضمن بازه ۳ ساله ۴۷
شکل ۲-۱۵ نرخ تولید نفت و گاز در چاه شماره ۲۱۴ مارون ضمن بازه سه ساله ۴۸
شکل ۲-۱۶ میزان فرونشست در چاه شماره ۲۱۴ مارون ضمن بازه سه ساله ۴۸
شکل ۲-۱۷ نرخ تولید نفت و گاز در چاه شماره ۱۴۸ مارون ضمن بازه سه ساله ۴۹
شکل ۲-۱۸ میزان فرونشست در چاه شماره ۲۱۴ مارون ضمن بازه سه ساله ۵۰
شکل ۲-۱۹ میزان فرونشست در چاه شماره ۴۰ ضمن بازه سه ساله ۵۱

عنوان فهرست اشکال صفحه
جدول ۲-۱ مشخصات تصاویر ASAR موجود در آرشیو سازمان فضایی اروپا از میدان نفتی مارون (Eoli,2009) 29
جدول ۲-۲ ویژگی های تداخل نماهای تهیه شده با قابلیت تحلیل جابجایی. ۴۰
جدول ۴-۲ پارامترهای آماری مورد بررسی در تصاویر همدوسی هریک از ۱۶ تداخل نمای تهیه شده جهت انتخاب ۴۱
جدول ۲-۵ مشخصات دو ایستگاه سینوپتیک منطقه مارون از نظر وضعیت هوا در روز و ساعت تصویربرداری ۴۴دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *