no-img
پارس یونی

بررسی غشاهای اولترافیلتراسیون جهت تصفیه پساب های روغنی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی غشاهای اولترافیلتراسیون جهت تصفیه پساب های روغنی
امتیاز 3.33 ( 3 رای )بررسی غشاهای اولترافیلتراسیون جهت تصفیه پساب های روغنی">
doc
۲۹ دی ۱۳۹۶
3.3 مگابایت
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید
73صفحه

بررسی غشاهای اولترافیلتراسیون جهت تصفیه پساب های روغنی


چکیده:
در بسیاری از علوم و صنایع ، فرآیندهای جداسازی از اهمیت ویژه ای برخور دارند . مواد اولیه طبیعی معمولاً مجموعه ای از اجزاء مختلف می باشند . برای انجام فرآیندهای صنعتی اغلب می بایست اجزاء ماده خام اولیه را از یکدیگر جدا نموده و از هر یک به نحو مطلوب استفاده نمود . به عنوان مثال نفت خام حاوی هیدروکربورهای گوناگون می باشد . هر چند که این ماده حیاتی به این صورت قابل استفاده مناسب نیست ولی در صورت تفکیک ، مواد قابل استفاده مهمی چون نفت سفید و بنزین حاصل می شوند .
محصول حاصله از فرآیندهای مختلف نیز غالباً نیازمند تفکیک و تخلیص است در صورت عدم جداسازی مواد اضافی از محصول ، کیفیت محصول کاهش خواهد یافت. بعنوان مثال در بسیاری از صنایع، آب و هوای مصرف شده در تولید ، آلوده می گردند که در صورت بازگردانیدن آن به محیط زیست به تدریج مشکلات غیر قابل حلی پدیدار می گردد در سالهای اخیر لزوم جداسازی آلودگی ها از آب و هوا کاملاً مشهود گردیده است.

مقدمه:
یکی از روش های جداسازی که بدون تغییر فاز انجام می شود فیلتر اسیون است. فیلتراسیون عبارت است از جداسازی مواد از یک سیال بوسیله عبور دادن آن از یک جسم متخلخل، دارای الیاف یا دانه ای که جامد را روی سطح یا داخل خود نگه دارد و سیال را از خود عبور می دهد.
در این روش، فرآیند جداسازی بوسیله فیلتر یا صافی و بر اساس اندازه مواد انجام می شود. بعنوان مثال فیلترهای شنی طی سالیان طولانی در تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفته اند. در این روش که در واقع از طبیعت الهام گرفته شده است لایه های مختلف شن با اندازه های گوناگون در مسیر عبور آب ناخالص قرار گرفته و ناخالصی ها در لابلای لایه ها باقی می مانند.

 

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول ۳
روش های تصفیه روغن ۳
۱-۱ تصفیه روغن ۴
۱-۲ لزوم تصفیه فاضلابهای روغنی و روشهای آن ۴
۱-۳ روشهای بازیابی روغن سوخته ۵
۱-۳-۱ روش سنتی با استفاده از اسید سولفوریک و خام رنگبر ۵
۱-۳-۲ بازیابی روغن به روش ماتیس (MATTYS) 6
۱-۳-۳ بازیابی روغن به روش انستیتو نفت فرانسه IFP 6
۱-۳-۴ استفاده از پروپان و هیدروژن ۶
۱-۳-۵ استفاده از پروپان همراه با تصفیه اسیدی ۷
۱-۴ روش های جدید بازیابی روغن ۷
۱-۴-۱ کینتیک تکنولوژی انترناسیونال (KTI) 8
۱-۴-۲ بازیابی روغن به روش اسنم پروجتی Snam Proggeti 8
۱-۴-۳ روش جدید انستیتوی نفت فرانسه ۹
۱-۵ تکنولوژی غشایی ۹
۱-۶ انواع فیلتراسیون غشائی ۱۰
۱-۷ کاربردها ۱۱
فصل دوم ۱۳
توضیح در مورد غشا ها ۱۳
۲-۱ اهمیت جداسازی و روش های جداسازی ۱۴
۲-۲ فیلتراسیون ۱۶
۲-۳ فرآیندهای غشایی ۱۶
۲-۴ غشاء ها ۱۷
۲-۴-۱ تعریف غشاء ۱۷
۲-۴-۲ جنس غشاء ۱۸
۲-۴-۳ ساختمان غشاء ۲۲
۲-۴-۴ ساخت غشاء ۲۹
۲-۵ مدولها ۳۱
۲-۵-۱ مدولهای صفحه ای ۳۲
۲-۵-۲ مدول های پیچشی ۳۴
۲-۵-۳ مدول های لوله ای ۳۵
۲-۵-۴ مدول های الیافی ۳۶
۲-۶ تشریح فرآیندهای غشائی ۳۸
۲-۶-۱ نیروی محرکه فرآیندهای غشایی ۳۸
۲-۶-۲ دسته بندی فرآیندهای غشایی ۳۹
۲-۷ بررسی فیلتراسیون غشایی ۴۱
۲-۸ طبقه‌بندی غشاء ۴۳
۲-۹ فیلترهای عمقی در مقابل فیلترهای غربالی ۴۵
۲-۱۰فرایند غشایی ۴۷
۲-۱۱ انواع قالبهای غشا ۴۸
فصل سوم ۵۰
روش های اولترافیلتراسیون ۵۰
۳-۱ اولترافیلتراسیون چیست؟ ۵۱
۳-۲ اولترافیلتراسیون در صنعت قند ۵۴
۳-۳ مواد و روشها ۵۶
۳-۴ نتایج و بحث ۵۹
۳-۵ نتیجه گیری ۶۴
منابع ۶۶
Abstract: 67

عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل ۱-۱ الترافیلتراسیون غشایی ۱۰
شکل ۲-۱ شکل شماتیکی غشاءهای حفره دار و بدون حفره ۲۲
شکل ۲-۲ تصویر(SEM) سطح غشاء میکرو فیلتراسیونNuclepore دارای حفره های استوانه ای ۲۳
شکل۲-۳ تصویر SEM سطح دو نمونه از غشاءهای دارای حفره های در هم ۲۴
شکل۲- ۴ تصویر SEM سطح غشاء اولترافیلتراسیون SKIP 25
شکل ۲ –۵ تصویر SEM سطح غشاء اولترافیلتراسیون XM300 25
شکل۲- ۶- تصویر SEM سطح غشاء اولترافیلتراسیون PM30 26
شکل ۲-۷- شکل برش مقطعی غشاء های متقارن ۲۶
شکل۲-۸ – تصویر TEM برش مقطعی غشاء میکروفیلتراسیون CVHP 26
شکل۲- ۹ – شکل برش مقطعی غشاء های نامتقارن ۲۷
شکل۲ -۱۰- تصاویر TEM برش مقطعی غشاءهای نامتقارن ۲۸
شکل۲- ۱۱ – نمونه ای از مدولهای صفحه ای ساخته شده توسط شرکت millipore 32
شکل۲-۱۲ نمونه ای از مدولهای صفحه ای به صورت صفحه و قاب ۳۳
شکل۲- ۱۳ نمونه ای از مدول صفحه ای با جزئیات آن ۳۳
شکل۲- ۱۴ مدول صفحه ای نوسانی ۳۴
شکل۲- ۱۵- مدول صفحه ای چرخشی ۳۴
شکل۲- ۱۶- مدول پیچشی ۳۵
شکل۲- ۱۷- مدول لوله ای ۳۶
شکل۲-۱۸- مدول پوسته ولوله ۳۶
شکل۲- ۱۹- مدول های الیافی ۳۷
شکل۲-۲۰ شکل کار کردن مدول الیافی ۳۷
شکل ۲-۲۱ شکل شستشوی مدول الیافی ۳۸
شکل ۲-۲۲ شکل نیروی محرکه فرآیندهای غشایی ۳۸
شکل ۳-۱ جریان عبوری از بالای غشا ۵۱
شکل ۳-۲ جریان نفوذی ۵۲
شکل ۳-۳ دو فرآیند غشایی میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون ۵۲
شکل ۳-۴ رابطه شار با فشار ۵۴
شکل ۳-۵ سیستم UF بکارگرفته شده جهت اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند. ۵۷
شکل ۳-۶ اثر تغییرات اختلاف فشار در عرض غشاء بر شار تراوه در طی عملیات اولترافیلتراسیون شربت رقیق ۵۹
شکل ۳-۷ اثر تغییرات دمای فرایند بر شار تراوه در طی عملیات اولترافیلتراسیون شربت رقیق ۶۰
شکل ۳-۸ درصد دفع مواد قندی در فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند به عنوان تابعی از دما و زمان فرایند ۶۲
شکل ۳-۹ درصد دفع مواد قندی در فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند به عنوان تابعی از اختلاف فشار در عرض غشاء و زمان فرایند ۶۲
شکل ۳-۱۰ درصد دفع مواد غیر قندی در فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند به عنوان تابعی از دما و زمان فرایند ۶۳
شکل ۳-۱۱ درصد دفع مواد غیر قندی در فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند به عنوان تابعی از اختلاف فشار در عرض غشاء و زمان فرایند ۶۳

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۲-۱ فرآیندهای کلاسیک جداسازی ۲۶
جدول ۲-۲ دسته بندی فرآیندهای غشایی بر اساس نیروی محرکه ۵۰
جدول۳-۱ مشخصات فنی سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون ۶۸
جدول۳-۲ ویسکوزیته محلول های صنعتی شکر در دماهای مختلف بر حسب سانتی پوآز (۱) ۷۱
جدول ۳-۳ اثر تغییرات دما و اختلاف فشار بر میزان گرفتگی غشاء در طی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق ۷۲
جدول ۳-۴ مقایسه نتایج کارایی جداسازی اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند و شربت رقیق نیشکر ۷۵موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *