no-img
پارس یونی

بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک محفظه (اتاق) بصورت دو بعدی با گرمایش کفی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک محفظه (اتاق) بصورت دو بعدی با گرمایش کفی
doc
۴ بهمن ۱۳۹۶
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید
12صفحه

بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک محفظه (اتاق) بصورت دو بعدی با گرمایش کفی


گرمایش کفی یکی از روشهای مدرن گرمایش ساختمان ها می باشد، که اخ ی راً با پیشرفت تکنولوژی استفاده از آن درحال گسترش م یباشد. استفاده از چنین سیستمی م یتواند مصرف سوخت برای گرمایش آب را نسبت به س یستمهای متمرکز (مثل شوفاژ) بطور قابل توجهی کاهش دهد.
بمنظور شبیه سازی و بررسی عددی میدان جریان و توزیع دما در یک اتاق با گرمایش از کف، یک محفظه دو بعدی با شرایط مرزی مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است. هوای داخل محفظه تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده و با استفاده از تقریب بوزینسک، مدل اصلاح شده k –ε مدل تشعشی ، DO و الگوریتم سیمپل، شبیه سازی جریان سیال و میدان دما انجام گرفته است. شرایط مرزی بگونه ای تغییر داده شده که بتوان مدلهای ساده گرمایش از کف و گرمایش متمرکز را مورد بررسی قرارداد. همچنین محفظه با گرمایش از کف در حالتهای مختلف با تغییر شرایط مرزی از جمله تغییر ضریب جذب هوا، دمای کف اتاق، دمای دیوار هها و ابعاد پنجره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج باهم مقایسه شد هاند. مشاهده شده است که در یک محفظه دوبعدی با دمای دیواره ثابت و گرمایش از کف حدود ۷۴ % انتق ال حرارت از طریق تشعشع از کف به دیوار هها و بقیه از طریق جابجائی صورت می گیرد.
همچنین مشاهده شده است که با گرمایش از کف، یکنواختی دما در نواحی میانی محفظه بوجود می آید گرچه در نواحی بسیار نزدیک به جدار هها گرادیان شدید دما وجود دارد. این در شرایطی است که در گرمایش متمرکز توزیع دما در داخل محفظه از یکنواختی کمتری برخوردار است.موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *