no-img
پارس یونی

بررسی آلاینده های مخرب آب برج های خنک کننده - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی آلاینده های مخرب آب برج های خنک کننده
امتیاز 3.50 ( 4 رای )بررسی آلاینده های مخرب آب برج های خنک کننده">
doc
۲۳ شهریور ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
129صفحه

بررسی آلاینده های مخرب آب برج های خنک کننده


مقدمه :
بخش عمده‌ای از کل انرژی حرارتی تولید شده در جهان (حداق ۶۰ در صد آن) بصورت گرمای هدر شده به اتمسفر وارد می‌شود. این انرژی در مواردی نظیر نیروگاهها، پروسه‌های صنعتی و شیمیایی، سیستمهای تهویه مطبوع و سرمایش، صنایع غذایی و موارد عدیده دیگری بوجود می آید که بایستی دفع گردد.
در اکثر موارد می توان از آب به عنوان یک واسط انتقال حرارت استفاده کرد. موارد زیادی وجود دارند که می‌توان گرما را مستقیماً یا توسط جابجایی اجباری به اتمسفر داد. اما استفاده از آب در بسیاری از موارد به صرفه است.
گرمای ایجاد شده حین عملیات دستگاههای مختلف در واحدهای عملیاتی در صورت تعدیل نشدن سبب ایجاد اختلال در عملکرد منظم واحد شده و در نهایت توقف عملیات را در پی خواهد داشت. هدف از ایجاد برج خنک کننده و برقراری جریان آب خنک کننده نگهداری بازده مناسب دستگاههای مختلف و تداوم منظم عملیات واحد می‌باشد. در برج خنک کننده‌ای که با سیستم باز آب در گردش کار می‌کند حل شدن اکسیژن در آب و افزایش غلظت نمکهای محلول در آب مشکلاتی نظیر خوردگی لوله‌های فلزی رسوب‌گذاری و مسدود شدن لوله‌ها را سبب می‌شود که در اینصورت زمینه جهت ایجاد مشکل و بروز اتفاقات ناگوار کاملاً آماده است.
بنابراین برای داشتن کارکرد پیوسته تجهیزات سیستم آب خنک کننده با بالاترین طول عمر و بازده، لازم است آب خنک کننده بگونه‌ای مناسب کنترل گردد. در این راستا می‌توان از مواد شیمیایی جهت آماده سازی آب خنک کننده بهره جست.
در این پژوهش جهت تبیین بهینه مطالب ابتدا در رابطه با انواع برج های خنک کننده و اصطلاحات مربوط به آنها بحث شده و در نهایت به بررسی مشروح عوامل مخرب در آب برج های خنک کننده پرداخته می شود.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴
فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱- آشنایی با برجهای خنک کننده …………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱- اصطلاحات برجهای خنک کننده ………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۲- چگونگی کارکرد برجهای خنک کننده …………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۳- ساختمان عمومی برجهای خنک کننده ……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۴- طبقه بندی برجهای خنک کننده …………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲- انواع برجهای خنک کننده …………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱- برجهای خنک کن با جریان طبیعی ……………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۱- برجهای اتمسفریک ..…………………..(ATMOSPHERIC COOLING) TOWERS ۲۱
۲-۱-۲- برجهای خنک کن با مکش طبیعی………………………………(NATURAL) DRAFT ۲۲
معایب و مزایای برجهای اتمسفریک ………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
معایب و مزایای برجهای با مکش طبیعی ………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲- برجهای مکانیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱- مزایا و معایب برجهای مکانیکی از نوع دهشی ( FORCE DRAFT) ………………………………. ۲۹
۲-۲-۲- مزایا و معایب برجهای مکانیکی از نوع مکشی ( INDUCED DRAFT) ………………………… ۲۹
۲-۳- برجهای خنک کن هیبریدی ( ترکیبی) …………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۱- برجهای خشک ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۲- برجهای تر – خشک …………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳- برجهای خنک کن مکشی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳-۱- مواد بکار رفته در برجهای خنک کن ……………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۲- سیستم پخش آب در برجهای خنک کن ……………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۳- شبکه های داخلی برج ( FILLS OR PACKINGS) …………………………………………………………….. ۳۶
۳-۴- تشک یا حوضچه (THE BASIN ) ………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۵- موانع گریز آب ( DRIFT AND ELIMINATORS ) ………………………………………………………….. ۳۹
۳-۶- قدرت فن برای برجهای مکانیکی ……………………………………………………………………………………………. ۴۰
افتهای فشار در برج ( PRESSURE LOSSES) ………………………………………………………………………………. ۴۳
عملکرد ( PERFORMANCE) ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
درجه حرارت مطلوب …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
هوای اشباع ( Saturated Air ) …………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
اشباع نسبی یا رطوبت نسبی ( (Relative Humidity ………………………………………………………………… ۴۸
رطوبت مطلق ( Absolute Humidity) ………………………………………………………………………………………. ۴۹
نقطه شبنم ( Dew Point ) ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
چگونگی برآورد طراحی مقدماتی برای برج خنک کن با توجه به شرایط ………………………………………… ۵۱

فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
شدت خوردگی ناشی از آلاینده های آب …………………………………………………………………………………………… ۵۵
انواع خوردگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
فساد چوب در برجهای خنک کننده …………………………………………………………………………………………………. ۵۷
رشد میکرو ارگانیسم ها در سیستم برجهای خنک کننده ……………………………………………………………….. ۵۹
خسارت های حاصل از جلبک ها در برج خنک کننده ……………………………………………………………………… ۶۰
مضرات قارچ ها در برج های خنک کننده …………………………………………………………………………………………. ۶۰
انواع باکتری ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
انواع باکتری های زیان بخش …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
تیو باکتری ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
باکتری های تجزیه کننده سولفات ……………………………………………………………………………………………………. ۶۳
محاسن ضد عفئنی با اشعه ماورا بنفش …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
کنترل رسوبات آب خنک کننده ………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
رسوباتی که در آب تشکیل می گردد ………………………………………………………………………………………………… ۶۶
نمک های موجود در آب ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
فولانت های موجود در آب ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
فولانت های موجود در هوا ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
رسوبات وابسته به سیستم ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
شیوه های کنترل بهبود سازی و نرم سازی ………………………………………………………………………………………. ۷۱
عوامل پلیمری کنترل رسوبات …………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
کنترل رسوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
عوامل کنترل رسوب …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
میکرو ارگانیسم های برجهای خنک کننده ………………………………………………………………………………………. ۷۶
چگونگی تغذیه باکتری ها در آب ………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
انواع باکتری های مخرب برای برجهای خنک کننده ……………………………………………………………………….. ۷۹
بازدارنده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
میکروب کش ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
طرز اضافه کردن میکروب کش ها به سیستم …………………………………………………………………………………… ۹۳
بررسی اجمالی کولینگ های منطقه ویژه ماهشهر …………………………………………………………………………….
بهینه سازی آب برج های خنک کننده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ……………………………………….. ۹۶
۹۷
خوردگی آب ………………………………………………………………………………………….RO ۹۷
مسئله خوردگی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
راه حل های فعلی برای حل این مشکل ……………………………………………………………………………………………. ۹۸
راه حل پیشنهادی در این پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
عوامل محدودکننده ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
مطالعه موردی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ………………………………………………………………………………. ۱۰۰
بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
برجهای خنک کننده پتروشیمی مارون …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
عکس ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *