ملاقات زوم

تصویر دوره

جلسه کمیته بازاریابی

شناسه بازاریابی: 91169814481
 • اسفند 1399 2:30 بعد ظهر
 • 45 دقیقه
تصویر دوره

جلسه دستیار اجرایی

شناسه بازاریابی: 91169814481
 • اسفند 13992:00 بعد ظهر
 • 40 دقیقه
تصویر دوره

جلسه بازسازی وب سایت

شناسه بازاریابی: 97202032068
 • اسفند 1399 10:00 بعد ظهر
 • 1ساعت :30 دقیقه
تصویر دوره

جلسه تیم رهبر معلم

شناسه بازاریابی: 95165752606
 • دی 1399 8:30 قبل ظهر
 • 2ساعت :00 دقیقه
تصویر دوره

مسئولیت های اعضای تیم

شناسه بازاریابی: 99383649933
 • آذر 1399 9:30 قبل ظهر
 • 30 دقیقه
تصویر دوره

جلسه برنامه ریزی استراتژیک

شناسه بازاریابی: 94700077974
 • بهمن 1399 4:00 بعد ظهر
 • 40 دقیقه