جزئیات رویداد زوم

I. بودجه بازاریابی

 1. 1398 حمل - 120000 تومان
 2. 1399 بودجه - 190000 تومان

II. برنامه ی بازاریابی

 1. اهداف بازاریابی
  • استخدام مشاغل - مشوق ها / زمین موجود / کمک
  • شناسایی نام انجمن
  • امکانات / استخدام خانواده
 2. کمک های اجتماعی / کمک های تطبیقی جامعه
  1. کمک هزینه شرکای هیلزبورو در بازاریابی (PIM)
   • طرح بازاریابی برای کل پروژه 5،500 دلار 2500 دلار منطبق است
   • کمک هزینه جذب مشاغل 2300 تومان برای 22000 تومان ، پروژه کل
  2. کمک هزینه پی پورت
   • طرح بازاریابی برای کل پروژه 5،500 دلار 2500 دلار منطبق است
   • کمک هزینه جذب مشاغل 2300 تومان برای 22000 تومان ، پروژه کل
  3. جوامع دیگر؟
 3. بازاریابی در سطح شهرستان
  • طرح بازاریابی برای کل پروژه 5،500 دلار 2500 دلار منطبق است
  • کمک هزینه جذب مشاغل 2300 تومان برای 22000 تومان ، پروژه کل.
 4. بازاریابی سازمانی
  • طرح بازاریابی برای کل پروژه 5،500 دلار 2500 دلار منطبق است.
  • طرح بازاریابی برای کل پروژه 5،500 دلار 2500 دلار منطبق است.